Spring til indhold

Referat fra Generalforsamling 2023

Passebækgård Golfklub

Søndag den 16. april 2023 kl. 13.00, Passebækgård Byg 37 1.sal

1. Valg af dirigent

Formanden bød velkommen og foreslog Peter Bager som dirigent.

Han modtog valget og konstaterede,at generalforsamlingen var rettidigt og dermed lovligt indkaldt. Herefter gav han formanden ordet.

 

 

2. Formandens beretning

2022 har været et normalt år efter næsten 3 år med covid-19 problemer.

 

Aktiviteter:

 

Klubber I klubben især Dameklubben og Herreklubben har været ret aktive.

Dameklubben har haft en udflugt til Laholm golfklub I Sverige.

Herreklubben har besøgt Ydinge golfklub, Sverige.

Disse udflugter plejer at være ret festlige, og bidrager til det positive sociale liv i klubben.

Kratluskene, Græshopperne og Humlebasserne har også været aktive.

50 årsjubilæum: Den største begivenhed sidste år var banens 50-års jubilæum d. 5. og 6. august, som blev fejret med stor success, flot

arrangement, og golfopvisning med Karsten Maas, tale af Gribskov Kommunes
borgmester, DGUs formand og klubbbens formand. Meget lækker buffet.

I den forbindelse modtog klubben en gave på 5000 kr. fra DGU, øremærket til juniortræning, som blev brugt til dette formål.

 

Pro-træner: Klubben har haft stor glæde af vores dygtige træner Claus Foss, især træning af børn og juniorer, også mange medlemmer af
klubben.

 

Klubmesterskab

Blev gennemført efter planen

Årsturnering

Blev gennemført efter planen

Indmeldinger: 48 nye medlemmer
Udmeldinger: 42

Beretningen blev godkendt.

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2022 til godkendelse.

 

Regnskabet for 2022 blev gennemgået med et overskud på kr.13.785,- der må betragtes som tilfredsstillende, og i overensstemmelse med budgettet for året.

Der er ikke i årets løb indtruffet begivenheder, der i nævneværdig grad har påvirket resultatet.

I forbindelse med den tilbagevendende udfordring med manglende indbetaling af kontingent, blev det fra salen foreslået, at skyldnere efter 1. rykker mister spilleretten. Endvidere blev stillet i forslag, at betalingsfristerne blevet revideret. Bestyrelsen vil drøfte de fremsatte forslag.

Regnskabet blev godkendt og er her vedhæftet.

 

Regnskab 2022.pdf

 

4. Forelæggelse af budget år 2023 og medlemskontingent år 2024.

Budget for 2023 blev gennemgået og godkendt.

Bestyrelsen indstiller at kontingent for fuldtids medlemmer ændres til 5.400,- kr. pr. år gældende fra 1. januar 2024.

Dette blev godkendt.

Budgettet er her vedhæftet.:

 

Budget 2023 golf.pdf

 

5. Forslag fra bestyrelsen.

Der var ikke fremlagt forslag fra bestyrelsen

6. Forslag fra medlemmerne

Der var ikke fremsendt forslag fra medlemmerne

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg var: Jens Bundgaard, der blev genvalgt Der blev ikke valgt endnu en suppleant.

 

8. Valg af revisor

Der blev ikke valgt revisor suppleant.

9. Eventuelt

Der blev stillet spørgsmål om de manglende opsatte skilte med tidligere klubmestre. Bestyrelsen vil drage omsorg for, at skiltene snarest bliver bestilt og opsat.

Spørgsmål om den manglende tilmelding til Regiongolfmatcherne, blev forklaret med det forhold, at der minimum skulle stilles et hold, bestående af to damer, og4 herrer, og det havde ikke været muligt

 

Til slut kunne Peter Bager takke for god ro og orden og afslutte generalforsamlingen. Også Arsalan Kharazmi takkede forsamlingen for et
godt møde.

 

Passebækgård Golfklub april 2023                   

PS! Referatet er godkendt af formand  og dirigent og undrskrevet og arkiveret i henhold til reglerne!

 

Referatet kan ses her.