Spring til indhold

Gældende turneringsregler for matcher på Passebækgaard G K

Betingelser for at deltage

Hvis ikke
andet fremgår af turneringsbetingelserne for de enkelte turneringer, er alle
medlemmer i Passebækgaard Golf Club fra de er fyldt 12 år og som har et spille
handicap på 53 eller derunder berettiget til at deltage i klubbens turneringer.
For den specifikke turnering kan der være yderligere begrænsninger/tilladelser
baseret på f.eks. køn, alder eller handicap ligesom en turnering kan være helt-
eller delvis åben for gæster. Sådanne vilkår vil fremgå af turneringsopslag
samt i Golfbox.

Turneringsopslag, tilmelding og turneringsfee

En turnering opslås så vidt muligt senest 21 dage før
datoen for turneringen. Af turneringsopslaget fremgår nærmere vilkår for
turneringen samt tilmeldingsfristens udløb. Efter denne dato kan tilmelding
ikke ske uden særlig aftale med turneringslederen. Tilmelding sker via Golfbox,
hvoraf turneringsfee for deltagelse også vil fremgå og skal betales via
Golfbox. Ved gunstart opsættes startlisten senest ½ time før starten. I andre
tilfælde offentliggøres startlisten i Golfbox senest dagen før turneringsdagen.

 

Regelsæt

Medmindre andet er fastlagt for den enkelte
turnering spilles efter de af R&A senest vedtagne golfregler samt de til
enhver tid gældende lokale regler.

Afbud

Framelding inden tilmeldingsfristens udløb
foretages af spilleren selv, via Golfbox, turneringsfee tilbagebetales. Afbud
efter tilmeldingsfristens udløb meddeles Turneringslederen pr. mail, som
fremgår af turneringsopslaget på Golfbox. Afbud på turneringsdagen kan ske
efter kl. 07:00 til turneringslederen, telefonnummer fremgår af
turneringsopslaget og vil også kunne findes på Golfbox. Turneringsfee og evt.
betaling for forplejning refunderes ikke ved framelding efter sidste
tilmeldingsfrist. Afbud senere end 30 min. før turneringens starttidspunkt
betragtes som udeblivelse. Udeblivelse fra en turnering kan medfører én
turneringsdags karantæne.

Afbrydelse af spillet

Fremgangsmåde
for afbrydelse af spillet:

 • Øjeblikkelig afbrydelse: Én lang hyletone
fra sirenen

 • Afbrydelse: Tre på hinanden følgende
hyletoner fra sirenen, som gentages


Genoptagelse: To korte hyletoner fra sirenen, som gentages Såfremt en spiller
afbryder sit spil eller forlader turneringen uden at meddele dette til
turneringslederen, kan den pågældende blive idømt én turneringsdags karantæne.

Overtrædelse af turneringsbetingelser samt ordens- og
etiketteregler.

Overtrædelse af klubbens ordens- og
etiketteregler samt turneringsbetingelser kan medføre karantæne. I særligt
grove tilfælde kan en spiller under runden blive bortvist fra klubbens område.

Betingelser for turnering

Alle turneringer gennemføres kun med minimum 20 deltagere.

 

Matchudvalget