Spring til indhold

Referat fra Generalforsamling 2024

Passebækgård Golfklub

Søndag den 7. april 2024 kl. 13.00, Passebækgård Byg 37 1. sal

 

1.   Valg af dirigent

Formanden bød velkommen og foreslog Peter Bager som dirigent.

Han modtog valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og dermed lovligt indkaldt.

 Herefter gav han formanden ordet.

2.   Formandens beretning

Der blev stillet spørgsmål om antal af medlemmer, hvilket formanden redegjorde for.

Ikke alle medlemmer har adgang til Facebook, hvorfor der blev udtrykt ønske om også at informere medlemmer gennem andre digitale medier.  

Beretningen blev godkendt.

 

3.   Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2023 til godkendelse.

I budgettet for 2023 var skønnet et overskud på 14.082,- kr, baseret på en indtægt på 2.569.500 og samlede omkostninger på 2.555.418 kr.

Det faktiske resultat blev et underskud på kr. 24.316, fordelt med en indtægt på kr. 2.506.238 og samlede omkostninger på 2.530.534 kr.

Alene greenfee indtægter, der var budgetteret med 1,5 mio kr, men sluttede med 1.361. 668 gav en mindre indtægt på 138.332 kr, der samtidig også medførte en mindre omkostning til vores bidrag til baneleje.

Det er alligevel lykkedes med tilbageholdenhed på omkostningssiden, at begrænse underskuddet til ca. 24.000. kr.

Fortsat har vi en fornuftig egenkapital på kr. 75.873, og en kassebeholdning på 57.162 kr.

 Men det er fortsat meget små marginaler der gør, om vi har over- eller underskud.

 

Der blev stillet forslag om at kunne aftale en fast overførsel fra banken mht. kontingentbetaling, men administrativt er det enklere og billigere at forsætte med det nuværende system.

 

 

Regnskabet blev godkendt.

4.Forelæggelse af budget år 2024 og medlemskontingent år 2025

 

 

 Budget for 2024 blev gennemgået og godkendt.

 

Der blev stillet spørgsmål om basismedlemmer og passive medlemmer.

Begge er en reminiscens fra tidligere. Begge kategorier er afskaffet for nye medlemmer.

 

Medlemskontingent for 2025 er uændret.

         

         Budgettet er her vedhæftet.:

 

5.Forslag fra bestyrelsen.

 

      Vedtægtsændring §2 Stk 1. : Fysiske personer kan optages i  klubben som aktive såvel som passive medlemmer. Passivt medlemskab dog kun til eksisterende aktive medlemmer.

Ændres til : Fysiske personer kan optages i klubben som aktive medlemmer

 

Ændringen blev godkendt, men der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, før ændringen er endelig godkendt.

 

6.Forslag fra medlemmerne 

Der var ikke fremsendt forslag fra medlemmerne

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

      På valg var: Arsalan Kharazmi, Bo Borchorst, Michael Taggatz- Paulsen Alle villige til genvalg

      Bestyrelsen indstiller Curt W. Møller til valg i 2 år.

      Jens Bundgaard udtræder af bestyrelsen.

       Peter Bager var ikke til valg.

    Arsalan Kharazmi, Bo Borchorst, Michael Taggatz- Paulsen ( blev valgt for 2 år)  blev genvalgt, og nyt medlem blev  Curt W.        

    Møller. Der præsenterede sig selv efterfølgende.

 

8. Valg af revisor                      

        Ove Harskov Hansen ikke på valg.         

Der blev ikke valgt revisor suppleant.

 

 

 

 

 

 

9. Eventuelt

 

Claus Lundbæk ønsker at fremtidssikre banen, hvorfor selskabet sættes til salg.

.

 

      

Det blev foreslået at medlemmer og shoppen meget gerne skal hjælpe med at hverve nye medlemmer for at medvirke til klubbens overlevelse. 

 Bo Borchorst redegjorde for arrangementet på Golfens dag næste søndag.

 Der kommer nye lokalregler, der opsættes inden længe ved Golfbox

       

 Til slut kunne Peter Bager takke for god ro og orden og afslutte generalforsamlingen.

 

  Også Arsalan Kharazmi takkede forsamlingen for et godt møde.

        Passebækgård Golfklub  april 2024                                                               Referent                                                                                                                                                                              Jens Bundgaard                                                                                                                   

       Formand Arsalan Kharazami                                                                             Dirigent Peter Bager

__________________________________                                         _________________________________

 

PS! Referatet er godkendt af formand og dirigent og underskrevet og arkiveret i henhold til reglerne!