Spring til indhold

Referat fra Generalforsamling 2021

 

Passebækgård Golfklub

søndag den 6.juni 2021 kl. 13.00, Passebækgaard Byg 37., 1. sal

 
 

1. Valg af dirigent

Formanden bød velkommen og foreslog Jørgen Besser som dirigent.

Han modtog valget,og kunne konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og dermed lovligt indkaldt. Herefter gav han formanden ordet.

2. Formandens beretning

Formanden indledte sin beretning med at fortælle, at der ikke havde været den store aktivitet i 2020/21 grundet Corona . Dog blev aktiviteter såsom klubmesterskaber, regionsgolf og årsturneringen gennemført . Medlemsantallet er desværre nedadgåen og vi er nu 298 aktive medlemmer

Der var været et godt samarbejde mellem bestyrelsen og baneejer.Viarbejder mod fælles mål og det kan bl.a. ses af, at klubbens hjemmeside er blevet lagt sammen med baneejers hjemmeside under et navn, nemlig Passebaekgaard .dk.

Den nye træner Claus Foss er ifuld gang med undervisning og det ser ud som om medlemmerne har taget godt imod Claus.

Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2020 til godkendelse .

Regnskabet for 2020 blev gennemgået og med et overskud på kr. 46.121,00 må det betragtes som tilfredsstillende .

Regnskabet blev godkendt

4. Forelæggelse af budget år 2021og medlemskontingent år 2022.

Budget for 2021 blev gennemgået og godkendt.

Bestyrelsen foreslog en mindre kontingentforhøjelse på kr. 200,- således at kontingentet bliver kr. 5.000. årligt fra 2022. Dette blev ligeledes godkendt.

5. Forslag fra bestyrelsen.

Der var ikke fremlagt forslag fra bestyrelsen

6. Forslag fra medlemmerne

Der var ikke fremsendt forslag fra medlemmerne

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg var Arsalan Kharazmi,Bo Borehorst, og Peter Bager. Som nyt medlem blev  Michael Taggatz- Paulsen valgt.

Arsalan Kharazmi og Bo Borehorst blev genvalgt. Peter bager blev valgt som suppleant.

8. Valg af revisor

Ove Harskov Hansen blev genvalgt som revisor

9. Eventuelt

Der blev talt lidt frem og tilbage om god tone i  klubben. Ole Christensen havde været ude for en episode hvor han mente,at man godt kunne have sagt nogle ting på en anden og mere tiltalende måde.

Bestyrelsen henstiller til alle, at opføre sig  respektfuld, også når man tiltaler hinanden.

Else vil høre om der kan laves en sliske ved døren ind til den overdækkede del af træningsbanen,da det kan skabe problemer med at få vogne ind over dørtrinet.

Til slut kunne Jørgen Besser takke for god ro og orden og afslutte generalforsamlingen. Også Arsalan Kharazmi takkede forsamlingen for et godt møde.

Passebækgård Golfklub juli 2021

Referent

Bo Borehorst

Formand

Arsalan Kharazami

Dirigent

Jørgen Besser

PS / Referatet er godkendt af formand og dirigent og underskrevet og arkiveret i henhold til reglerne!

Referatet kan ses her.