Spring til indhold

Vedtægter

Vedtægter for Passebækgård Golf Klub

§1
Navn, hjemsted og formål

Stk. 1
Klubbens navn er Passebækgård Golf Klub og dens hjemsted er i Gribskov kommune.

Stk. 2
Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet til golfspillet blandt dens medlemmer, at uddele handicaps samt arrangere klubmatcher og andet socialt samvær.

Stk. 3
Klubben spiller i henhold til lejeaftale med Nordsjællands Golfcenter (NGC) på NGC’s baneanlæg, beliggende Bregnerødvej 35, 3250 Gilleleje.

Stk. 4
Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union.

§2
Optagelse

Stk. 1
Fysiske personer kan optages i klubben som aktive såvel som passive medlemmer. Passivt medlemskab tilbydes dog kun eksisterende aktive medlemmer.

Stk. 2
Indmeldelse sker skriftligt til klubben, som periodevis kan begrænse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en tidsprioriteret venteliste.

§3
Medlemskab

Stk. 1
Kontingent for eksisterende medlemstyper samt indmeldelsesgebyr foreslås af bestyrelsen og godkendes af generalforsamling.
Nye medlemstyper med tilhørende prissætning fastsættes af klubbens bestyrelse.

Stk. 2
De af medlemmerne betalte indmeldelsesgebyrer kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskab.

Stk. 3
Indmeldelsesgebyrer og kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning.

Stk. 4
Medlemskab, hvor der ønskes årlig betaling, tegnes for 1 kalenderår (bindingsperiode) ad gangen.

Stk. 5
For medlemskaber med årlig betaling skal opsigelse af medlemskab ske skriftligt af medlemmet senest 31. oktober. Det påhviler medlemmet at kunne fremvise klubbens skriftlige accept af udmeldelse. Medlemskabet fortsætter i en ny bindingsperiode, såfremt det ikke er opsagt rettidigt.

Stk. 6
For medlemskaber med årlig betaling opkræves kontingentet i to rater i hhv. februar og juni måned.

Stk. 7
Medlemmer er berettiget til i en bindingsperiode at skifte til en dyrere medlemstype. Ønske om overgang til en dyrere medlemstype skal ske skriftligt til klubben.

§4
Generalforsamling

Stk. 1
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker med 14 dages varsel ved udsendelse pr. e-mail, omtale på klubbens hjemmeside og opslag i klubhuset. Adgang til generalforsamlingen har kun medlemmer, der ikke er i kontingentrestance på datoen for generalforsamlingen.

Stk. 2
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.

Stk. 3
Stemmeberettiget er kun aktive medlemmer, som ifølge dansk lov er personlig myndige, med hver en stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan et enkelt tilstedeværende medlem højst have l0 stemmer.
Beslutninger kan træffes ved almindeligt stemmeflertal. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmer.

Stk. 4
På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.

Stk. 5
Ved valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af revisor, skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges, og kun med een stemme på hver kandidat.
Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.

Stk. 6
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når skriftlig begæring herom fremsættes til bestyrelsen af medlemmer med mindst l/4 af stemmerne på tidspunktet for begæringen. Begæringen skal angive de forslag der ønskes behandlet.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse og indkaldelse skal ske med mindst l4 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Stk. 7
Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

Stk. 8
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7a. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7b. Valg af bestyrelses suppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Stk. 9
Forslag fra medlemmerne skal for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før den varslede generalforsamling.

§5
Bestyrelsens ledelse og beslutningskompetence

Stk. 1
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer samt 2 suppleanter, som vælges af generalforsamlingen.
De på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år af gangen, idet der årligt afgår 2, 2 og 1-3 medlemmer, første gang ved lodtrækning, derefter ved anciennitet. Formanden, næstformanden og kassereren kan dog ikke være på valg samtidig dog således at max 2 af disse 3 kan være på valg samtidig. Suppleanter og revisorer vælges for 2 år ad gangen
Genvalg kan finde sted. Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem.

Stk. 2
I tilfælde af vakance, kan bestyrelsen supplere sig selv, indtil næste generalforsamling.

Stk. 3
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, som udlægges på klubbens hjemmeside til orientering for medlemmerne.

Stk. 6
Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af klubarbejdet herunder planlægning, administration samt gennemførelse af matcher, udstedelse af handicaps, uddannelse af nye spillere, socialt samvær m.v. og træffer med bindende virkning beslutning i disse anliggender.

Stk. 7
Bestyrelsen disponerer i henhold til det af generalforsamlingen vedtagne budget.

Stk. 8
Bestyrelsen tegner klubben i forbindelse med klubarbejdet og i forhold til DGU og andre golfklubber. Bestyrelsen tegnes af formand eller næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele specialfuldmagter.
Bestyrelsen hæfter alene for klubbens formue vedr. de aftaler bestyrelsen har indgået på klubbens vegne.

§6
Udvalg

Stk. 1
Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for f.eks. matchudvalg, begynderudvalg, handicapudvalg etc.

Stk. 2
Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet.

§7
Regnskab

Stk. 1
Klubbens regnskabsår går fra l. januar til 3l. december.

Stk. 2
Det reviderede regnskab kan rekvireres af medlemmerne 8 dage før den ordinære generalforsamling.

§8
Regler og love

Stk. 1
Klubben respekterer de af Dansk Golfunion og Danmarks Idræts-Forbund fastlagte betingelser for medlemskab

Stk .2
Klubben respekterer DGU’s regler for DGU- og Nordisk Introduktionskort.

Stk. 3
For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af NGC med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte lokale regler.

Stk. 4
Fastsættelse af medlemmernes handicaps skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem.

Stk. 5
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse, idet bemærkes, at NGC er eneansvarlig for vedligeholdelse og administration af baneanlægget.
De af NGC udstedte bestemmelser for spillets afvikling og ordenens opretholdelse skal overholdes af alle brugere af baneanlægget, hvad enten de er medlemmer af klubben eller ej.
Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse fra klubben. Bestyrelsens afgørelse kan af spilleren indbringes for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg. Indbringelsen har ikke opsættende virkning.

§9
Vedtægtsændringer
Klubbens Opløsning

Stk. 1
Forslag til vedtægtsændringer samt forslag til klubbens opløsning kræver, at medlemmer repræsenterende mindst 2/3 af alle berettigede stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer for forslaget.

Stk. 2
Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmer uanset disses antal.

Stk. 3
I tilfælde af klubbens opløsning overgår ved afviklingen af klubbens formueforhold et eventuelt overskud til – Hjerteforeningen.
Vedtægter godkendt på generalforsamlingen den 30. marts 2019 samt på eksrtaordinær generalforsamlingen den 13. april 2019 og er gældende fra denne dato.

venlig Hilsen

Bestyrelsen