Spring til indhold

Referat fra Generalforsamling


Referat fra Generalforsamling d. 5 juli 2020

Arsalan (AJ) bød velkommen og kunne konstatere, at der var fremmødt 37 personer og dermed klart under de 50 personer som var max. antal fra myndighederne.

Første punkt på dagsorden var valg af dirigent og bestyrelsen anbefalede Jørgen Besser. Valget blev vedtaget.

JB kunne konstatere, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt i forhold til klubbens vedtægter.

Derefter var det tid til første punkt på dagsorden nemlig formandens beretning.

Arsalan kunne fortælle, om et godt og konstruktivt samarbejde med Baneejer (CL).

Lejeaftalen skal fornyes til efteråret og det ser vi positivt frem til.

Der har været en tilgang i foråret, sandsynligvis pga. folk har prøvet at spille på banen under Corona epidemien og siden har meldt sig ind. Aldersmæssigt er der også kommet yngre medlemmer ind.

AJ nævnte, at vi vil savne de som forlod klubben, af private årsager og de som ikke er mere.

Klubturneringerne har fungeret tilfredsstillende og Årsturneringen er i år med deltagelse af 36 personer og det er ganske pænt, når man tænker på at der kun var ca. 8 dage tilmeldings frist.

Klubber i klubben kører også fint men vi kunne godt tænke os at der var flere damer som meldte sig til Damedag.

Regionsgolf fik også et tilfredsstillende resultat, da men her var oppe imod klubber som stillede med hold, som havde meget lavere handicap end vi kunne stille med.

Men også her mangler vi damer som vil deltage.

AJ kunne fortælle, at alle regninger var betalt og vi har et overskud på 1.455 kr.

Vedr. Corona tiden, mener vi at vi traf de rigtige beslutninger, selvom der både var for og imod.

JB spurgte, om der var nogen som havde indvendinger til formandens beretning men det var der ikke.

Derefter gik vi til pkt. 2 godkendelse af det reviderede regnskab for 2019. Det blev gennemgået af AJ og heller ikke her var der nogen indvendelse.

Budgettet for 2020 blev gennemgået og der var heller ingen indvendinger.

2.

Næste pkt. var forslag til kontingent.

Her kunne AJ fortælle, at CL er kommet med et forslag om at, enten ville han sætte lejen op og dermed et forhøjet kontingent, eller også skulle gæstegreenfee’en stige

fra 180 kr. til 200 kr. for 9 huller og klubben skulle udmelde sig af samarbejdet med

Nivå og Gilleleje, hvor man kunne spille for et reduceret greenfee.

Der kom lidt snak frem og tilbage om det og Elisabeth Madsen spurgte CL om de to aftaler kunne genforhandles, hvortil CL svarede, at det bliver først når der ikke er et

Underskud på 1,5 mil. kr.

De to forslag blev vedtaget og altså et uændret kontingent for 2020.07.12

Pkt. 5 forslag fra medlemmer?

Der var ikke kommet nogen forslag fra medlemmerne.

Pkt. 6 valg til bestyrelsen?

Tina Lykke bad om ordet og fortalte, at hun træder ud af bestyrelsen af private årsager.

Bestyrelsen anbefalede Jens Bundgaard (JB) til bestyrelsen og JB kunne konstateret at der ikke var nogen mod kandidater.

Pkt 7. Som suppleanter blev Michael Olsen valgt og som revisor blev valgt Ove Harkov Hansen.

Pkt. 8 Eventuelt.

Else efterlyste adgang til hjertestarter. CL kunne sige, at der er en hjertestarter i forrummet hvor GolfBox maskinen står. Døren dertil er altid åben.

Elisabeth Madsen var glad for hverdags matcher men bad om de ikke kunne blive flyttet, da de tit faldt sammen med damedagen. Det samme var tilfældet med Anders Dahl’s træning, der også falder sammen med damedag. Svaret blev, at det er Anders selv som bestemmer hvilke dage han kan afgive til Passebækgård G K.

Gert Sind efterlyste pinplacering’s nummer på opslagstavlen, så man kan se hvor flagene står på greens. CL ville bringe det i orden.

Det var opfattelsen, fra bl.a Bent Korndal at udvælgesen til Regionsmatch for det meste var for de lave handicapper.

Tina Lykke kunne forklare, at det ikke var sådan. Det kunne være svært at finde nogen af og til. Men det ville heller ikke være ret sjovt for en høj handicapper fra Passebækgård, skulle spille mod en et-cifferet fra en anden klub.

Ann Jørgensen efterlyste, en udmelding fra holdkaptajnerne om hvem de ville bruge til Regionsgolf.

3.

Peter Bager (PB) ville godt rose Arsalan for hans store arbejdsindsats. Arsalan går altid forrest og har en god positiv indstilling.

Gert Sind efterlyser mere baneservice. CL og PB siger enstemmigt, at det er svært at finde nogen som vil påtage sig tjansen. Dels fordi det er sent om eftermiddagen og dels for at man ikke for noget for det.

JB efterlyste mere under evt. men det var ikke tilfældet.

Generalforsamlingen blev ophævet kl. 14:00 .